Notariusz za dokonanie czynności pobiera:
 • wynagrodzenie notariusza na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek VAT w stawce 23%
 • podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r.
 • podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28.07.1983r.
 • opłaty sądowe na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005r.

Przewidziane opłaty, podatki oraz wynagrodzenie notariusza wnoszone są przez Państwa w dniu dokonywania czynności notarialnej w siedzibie Kancelarii Notarialnej (ul. Reymonta 80/2, Szczecin).

Istnieje również możliwość uiszczenia należnych opłat przed dokonaniem czynności notarialnej, przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej Agnieszki Nowak w Szczecinie, po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie Pogodno przy ul. Wł. Reymonta nr 80/2.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, np. w domu u klienta lub w szpitalu.

 

close

Cennik Notariusz Szczecin:

Poniżej przedstawiono cennik opłat notarialnych (Cennik Notariusz Szczecin), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

 • Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy:

Notariusz Szczecin cennik

 

 • Połowa maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492),
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

 

 • Jedna czwarta maksymalnej stawki wynagrodzenia notariuszy – projekty aktów obejmujących umowę oraz akty notarialne dokumentujące:
 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

 

 • Jedna dziesiąta maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

 

 •  Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:
 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł,
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł,
 3. testament – 50 zł,
 4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
 5. odwołanie testamentu – 30 zł,
 6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa,jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł,
 7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł,
 8. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności– 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

 

 •  Maksymalne stawki – protokoły zgromadzeń, zebrań, inne:
 1. protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
 2. protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 3. protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł,
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł,
 6. protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł,
 7. protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł,
 8. innego protokołu – 200 zł.
 9. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50 zł,
 10. za sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 11. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 12. za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.

 

 • Sporządzenie wypisu, wyciągu z akt notarialnych, inne dokumenty:

Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

 

 •  Maksymalne stawki za poświadczenie:
 1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł,
  2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,
 2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 4. pozostawania przy życiu:
  1. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  2. w innym celu – 30 zł,
 5. pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

 

 • Doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi:

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

 

 • Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
 1.  do 1000 zł włącznie – 5 zł,
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

 

 • Inne czynności notarialne:

Za dokonanie czynności notarialnej, niewymienionej powyżej, maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi do 200 zł.

 

 • Czynności notarialne wykonane poza kancelarią notarialną:

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

 1. w porze dziennej – 50 zł,
 2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł – za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

 

close

Wyżej podany Cennik Notariusz Szczecin zawiera ceny netto, do których notariusz dolicza podatek VAT w stawce 23%.

Pobrane podatki oraz opłaty sądowe notariusz przekazuje na rachunki: Urzędu Skarbowego Szczecin i właściwych sądów rejonowych.