Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych, w tym aktów notarialnych. Ich celem jest należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Notariusz dokonuje następujących czynności prawnych:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza protesty weksli i czeków
  • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne takie jak: poświadczania zgodności odpisów, wypisów, wyciągów, kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów notariusz Agnieszka Nowak w Szczecinie dokonuje na bieżąco.
Pozostałe czynności notarialne, tj. akty notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Termin można uzgodnić w dowolny dla Państwa sposób: telefonicznie, mailowo lub osobiście w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Władysława Reymonta 80/2.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej w zakresie aktów notarialnych wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z Notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (przygotowanie projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz znacząco usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w Kancelarii.

Notariusz Agnieszka Nowak w Szczecinie zapewnia, iż wszelkie czynności prawne, akty notarialne w jej Kancelarii Notarialnej (Szczecin, ul. Reymonta 80/2) dokonywane są z wielką starannością i dokładnością, przy zagwarantowaniu uczestnikom czynności notarialnych bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Notariusz odmówi dokonania czynności sprzecznej z prawem.